Algemene voorwaarden | Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Phea

 

Artikel 1 – TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan Advocatenkantoor Phea LLP (hierna: ‘Phea’), daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Phea opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden.

1.2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Phea werkzaam is (als partner of in dienstverband), ieder die door Phea wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Phea aansprakelijk is of kan zijn.

1.3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

1.5. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Phea en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

1.6. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.

1.7. Phea is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 2 – DE OPDRACHT

2.1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Phea. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Phea vrij om te bepalen welke van haar partners of personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.

2.3. Phea zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Artikel 3 – AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Indien de uitvoering van een opdracht door Phea leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Phea wordt uitbetaald met een maximum van € 500.000,00, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Phea komt. Op verzoek wordt een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.

3.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 3.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het totaal bij opdrachtgever gedeclareerde bedrag voor wat betreft de opdracht waarbij aansprakelijkheid is ontstaan met een maximum van € 10.000,00.

3.3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

3.4. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van één jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Phea voor die schade.

Artikel 4 – VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER

4.1. De opdrachtgever vrijwaart Phea en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Phea ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Phea in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

4.2. Betaling van declaraties van Phea dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119(a) BW, alsmede voor alle door Phea in verband met de invordering gemaakte kosten. Tenzij anders is overeengekomen, worden verrichte werkzaamheden en door Phea gemaakte kosten maandelijks gedeclareerd.

4.3. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is Phea gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Phea verschuldigd is.

4.4. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 5 – INSCHAKELING VAN DERDEN

5.1. Phea is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door Phea in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Phea is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Phea.

5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Phea ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6 – HONORARIUM

6.1. Tenzij anders is overeengekomen, is opdrachtgever aan Phea een honorarium verschuldigd volgens de bij Phea gebruikelijke tarieven, vermeerderd met de omzetbelasting en verschotten.

6.2. Phea heeft het recht het door haar gehanteerde basisuurtarief te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Phea enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basisuurtarief.

Artikel 7 – VOORSCHOT

7.1. Phea kan een voorschot van opdrachtgever verlangen alvorens met de werkzaamheden te beginnen respectievelijk deze voort te zetten. Phea zal in dat geval met de werkzaamheden beginnen c.q. deze voortzetten nadat opdrachtgever zekerheid heeft gesteld door middel van betaling van een borgsom dan wel voorschot. De hoogte van het voorschot zal door Phea per zaak en in redelijkheid worden vastgesteld.

7.2. Phea heeft het recht het voorschot te verrekenen met openstaande facturen.

Artikel 8 – TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN FORUMKEUZE

8.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Phea is het Nederlands recht van toepassing.

8.2. Phea hanteert een kantoorklachtenregeling conform het model van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op de dienstverlening van Phea in alle gevallen waar ook de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is.

8.3. Alle overige geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet, zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Phea gevestigd is. Niettemin heeft Phea het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Advocatenkantoor Phea LLP is statutair gevestigd te Arnhem en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 58970142.