Algemene voorwaarden - Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVOCATENKANTOOR PHEA B.V.

 

Artikel 1 – DEFINITIES

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Het kantoor: de advocaten, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk of op basis van een arbeid-, uitzend-, of volontairovereenkomst aan Advocatenkantoor Phea B.V. verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen.
  2. Cliënt: de contractspartij van het kantoor.
  3. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die het kantoor voor uitvoering van de overeenkomst met de klant is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
  4. Verschotten: de externe kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.
  5. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium in verband met de kosten van kantoorfaciliteiten en ondersteunend personeel.

 

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID

 

2.1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die met het kantoor worden gesloten (inclusief aanvullende en vervolgopdrachten), tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2.     Toepasselijkheid van andere voorwaarden van cliënt of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3 – OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

 

3.1.     Overeenkomsten van opdracht worden uitsluitend aangegaan met Advocatenkantoor Phea B.V.

3.2.     Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door het kantoor is aanvaard.

3.3.     Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten en door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.

3.4.     De cliënt stemt ermee in, dat het kantoor de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zonodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

3.5.     Een aan het kantoor gegeven opdracht wordt uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of de wijze waarop aan de verstrekte opdracht uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.

 

Artikel 4 – DECLARATIE

 

4.1.     Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen.

4.2.     Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

4.3.     Het kantoor is steeds gerechtigd van de klant de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

4.4.     Het kantoor is gerechtigd het tijdevenredige honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven.

4.5.     In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van cliënt komen.

 

Artikel 5 – BETALING

 

5.1.     Alleen volledige betaling door overmaking op een ten name van het kantoor gestelde bankrekening tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de klant.

5.2.     Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

5.3.     Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de daarmee verband houdende kosten ten laste van de cliënt.

5.4.     In geval van betalingsverzuim is het kantoor gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, ook ten aanzien van andere opdrachten die op dat moment voor de cliënt worden uitgevoerd. Het kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant hierdoor lijdt.

 

Artikel 6 – AANSPRAKELIJKHEID

 

6.1.     De aansprakelijkheid van het kantoor jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.   

6.2.     Indien, ongeacht de reden daarvan, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot het honorarium dat in verband met de aan de schadeclaim ten grondslag liggende opdracht in rekening is gebracht, met een maximum van € 25.000,-. Jegens derden is de aansprakelijkheid beperkt tot € 5.000,-.

6.3.     Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eventuele tekortkomingen van deze derden.

6.4.     Het kantoor is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of welke andere zaak dan ook.

6.5.     Iedere aanspraak van cliënten en derden vervalt, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij het kantoor wordt ingediend binnen zes maanden nadat de cliënt en/of de derde bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop de aanspraak wordt gebaseerd.

 

Artikel 7 – GESCHILLEN

 

7.1.     Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7.2.     Van een geschil is sprake wanneer het kantoor er niet in slaagt een klacht over de dienstverlening tot een oplossing te brengen.

7.3.     Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

7.4.     Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van het kantoor, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere klant, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de klant zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere klant is alleen sprake van bindend advies indien de klant het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke klant, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

7.5.     Geschillen die niet door de Geschillencommissie Advocatuur worden beslecht, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het rechtsgebied waartoe Arnhem behoort.

 

 

Versie april 2021