admin, auteur op Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Geplaatst: 28 augustus 2018

Beticht van verzekeringsfraude? Op de zwarte lijst geplaatst, wat nu?

Wanneer de verzekeraar u als verzekerde beschuldigt van verzekeringsfraude, heeft dat hele vervelende gevolgen. Eén van die gevolgen is dat uw personalia in het Extern Verwijzingsregister van de stichting CIS (afgekort: EVR) worden geplaatst. Dit noemt men ook wel de zwarte lijst van de verzekeraars. De verzekeraar wilt met een externe registratie andere verzekeraars ‘waarschuwen’. Als u in het EVR staat geregistreerd, kan u bijna nergens meer een (schade)verzekering afsluiten. En als het wel lukt om een verzekering af te sluiten, betaalt u torenhoge verzekeringspremies terwijl de voorwaarden slechter zijn. De vraag is dan of dat allemaal wel mag en welke voorwaarden er gelden voor registratie van personalia in het EVR van de stichting CIS. De verzekeraar moet aan zeer strenge eisen voldoen. Wanneer niet voldaan wordt aan de eisen, moet de CIS-registratie verwijderd worden. Wat die eisen zijn, leg ik hieronder uit.

 

Wat is verzekeringsfraude eigenlijk?

Eerst beginnen we met de definitie van verzekeringsfraude. De definitie lijkt weliswaar eenvoudig, maar is het niet. De definitie van verzekeringsfraude is: ‘het opzettelijk misleiden van de verzekeraar met als doel om een verzekeringsuitkering te verkrijgen, waarop anders geen recht bestond’. Ik noem vier voorbeelden van verzekeringsfraude:

We zien al dat ‘opzet’ een belangrijk bestanddeel is bij verzekeringsfraude. Verzekeringsfraude wordt ook wel ‘opzettelijke misleiding’ genoemd. Misleiding zonder opzet is geen verzekeringsfraude.

In dit artikel ga ik in op de externe registratie van personalia in het EVR van de stichting CIS. Vaak wordt zo’n registratie een CIS-registratie genoemd. Er zijn echter ook andere gevolgen, wanneer de verzekeraar u beschuldigt van verzekeringsfraude.

Zie ook: Stichting CIS: de registraties uitgelegd

 

Voorwaarden voor registratie in het EVR van de stichting CIS

Dan komen we bij de voorwaarden voor registratie in het EVR van de stichting CIS. Rechters stellen keer op keer vast dat de verzekeraar voor registratie van personalia in het EVR aan zeer strenge eisen moet voldoen. Het is logisch dat er zeer strenge eisen gelden. Het is ook niet niks om iemand op een zwarte lijst te zetten. De strenge eisen staan onder andere in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Hieronder leg ik de eisen uit.

Er moet bovenal sprake zijn van vaststaande verzekeringsfraude. Een vermoeden van verzekeringsfraude is niet genoeg om in het EVR van de stichting CIS opgenomen te worden. Er moet sprake zijn van opzettelijke benadeling van de verzekeraar door de verzekerde om een uitkering te krijgen, waar hij anders geen recht op zou hebben.

De verzekeraar moet dus goed onderzoek doen naar de feiten of er inderdaad sprake is van bedrog en daarbij goed luisteren naar het verhaal van de verzekerde. Het kan namelijk ook gaan om een onhandigheid van de verzekerde of de verzekerde heeft per ongeluk het schadeformulier verkeerd ingevuld. Ook gebeurt regelmatig dat de verzekerde de termen niet begrijpt en iets zegt wat hij niet bedoelt. De verzekeraar moet dus bewijzen dat er sprake is van opzet tot misleiding van de verzekeraar. Het moet niet gaan om een misverstand dan wel vergissing.

"Een vermoeden van verzekeringsfraude is niet genoeg om in het EVR van de stichting CIS opgenomen te worden."

Wat heeft de rechter hierover gezegd in het verleden? Ik haal een voorbeeld aan uit een arrest van het gerechtshof. Het ging hierbij om een claim bij de ziektekostenverzekeraar. De verzekerde heeft een rekening van 800 dollars bij zijn verzekeraar ingestuurd. Hij geeft de uitleg dat hij in het buitenland voor malaria was behandeld. De verzekeraar doet navraag bij de arts en de arts zegt dat er slechts een bedrag van 50 dollars is betaald voor de behandeling. De verzekeraar heeft om die reden uitkering van het verzekeringsgeld geweigerd (het volledige bedrag van 800 dollars) en de personalia van de verzekerde opgenomen in het EVR van de stichting CIS. De verzekerde vecht dit aan bij de rechter. Hoewel het gerechtshof het bedrag hoog vindt, oordeelt het gerechtshof dat van vaststaande verzekeringsfraude geen sprake is. De arts heeft immers de volledige inzage in de administratie van het ziekenhuis geweigerd. Nader onderzoek naar de hoogte van de claim is hierdoor niet gedaan. Bovendien heeft de verzekeraar geen nader onderzoek ingesteld naar de door verzekerde overlegde kwitantie van de behandeling. De verzekeraar heeft dus volgens het gerechtshof niet voldoende aangetoond dat sprake is van verzekeringsfraude. De registratie in het EVR van de stichting CIS was dus onterecht. De verzekeraar moest van de rechter de EVR registratie verwijderen.

Helaas komt Advocatenkantoor Phea maar al te vaak gevallen tegen waar de verzekerde ten onrechte wordt beticht van verzekeringsfraude, terwijl daar geen sprake van is. Wanneer geen sprake is van verzekeringsfraude, moet de EVR / CIS registratie verwijderd worden.

 

Proportionaliteitsvereiste; duur van de registratie

Maar ook als de verzekeraar wel heeft aangetoond dat aan de voorwaarden voor registratie in het EVR voldaan is, moet de verzekeraar het proportionaliteitsbeginsel in acht nemen. Dat wil zeggen dat de verzekeraar het belang van de registratie moet afwegen tegen de nadelige gevolgen voor de verzekerde. Het blijft dus mogelijk dat de gevolgen van een registratie voor de verzekerde zo ernstig zijn, dat die registratie niet mag plaatsvinden.

Ook is mogelijk dat de duur van de registratie beperkt moet blijven, vanwege die (ernstige) gevolgen voor de verzekerde. De maximale duur van registratie in het EVR bij de stichting CIS in het geval van vaststaande verzekeringsfraude is acht jaar.

Advocatenkantoor Phea ziet vaak in de praktijk gebeuren dat verzekeraars het proportionaliteitsbeginsel niet (goed) toepassen. Met een ‘standaardzin’ zegt de verzekeraar dat gekeken is naar de gevolgen voor de verzekerde en dat er toch geregistreerd wordt. Een onderbouwing ontbreekt, zodat ook niet valt te controleren dat daadwerkelijk gekeken is naar de gevolgen voor de verzekerde.

 

Onterechte registratie in het EVR aanvechten met Advocatenkantoor Phea

De conclusie is dat van verzekeringsfraude alleen sprake kan zijn als de feiten ondubbelzinnig op verzekeringsfraude wijzen, terwijl geen andere uitleg mogelijk is. Van verzekeringsfraude is geen sprake in geval van een op het eerste gezicht onwaarschijnlijke verhaal van de verzekerde dat bij nadere bestudering wel waar kan zijn. Een vermoeden van verzekeringsfraude is onvoldoende voor een registratie in het EVR van de stichting CIS. Toch komt het regelmatig voor dat de persoonsgegevens van de verzekerde in het EVR worden opgenomen zonder dat van vaststaande verzekeringsfraude sprake is. In dit geval doet u er verstandig aan een gespecialiseerde verzekeringsadvocaat in te schakelen en de registratie in het EVR van de stichting CIS aan te vechten. Advocatenkantoor Phea heeft ruime ervaring in zulke zaken en heeft vele onterechte registraties namens de verzekerde aangevochten en verwijderd gekregen.

Bent u onterecht geregistreerd in het EVR van de stichting CIS? Wilt u een EVR registratie verwijderd hebben? Advocatenkantoor Phea is gespecialiseerd in het verzekeringsrecht en kan de mogelijkheden met u bespreken in een vrijblijvend gesprek. Waar nodig wordt namens u een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering die dekking verleent? Uw rechtsbijstandsverzekeraar betaalt dan uw advocaatkosten bij een procedure. Met uw toestemming nemen wij contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar om de dekking te regelen.


Tags: , , , ,

Geplaatst: 19 augustus 2016

Help! Lekkage bij de buren veroorzaakt schade aan mijn huis!

U kent het gevoel: huisje boompje beestje, oost west thuis best. U woont met veel tevredenheid in uw woning. Op een dag constateert u tot uw grote schrik dat op de muren van uw mooie woning scheuren zijn ontstaan. Uit nader onderzoek blijkt dat bij uw buren een lekkage in de kruipruimte aanwezig is, waardoor de scheuren in uw woning zijn ontstaan. Wanneer u uw buren hierop aanspreekt, geven uw buren u te kennen dat zij nooit in de kruipruimte komen en daarom niet konden weten dat er een lekkage is. Uw buren zijn van mening dat hen geen verwijt kan worden gemaakt. Kunt u uw buren (of de verzekeringsmaatschappij) aanspreken voor de door u geleden schade?  

Het antwoord is te vinden in artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek (BW). In artikel 6:174 BW is de risicoaansprakelijkheid van de bezitter van een opstal vervat. Disculpatie is niet mogelijk. Lid 5 van artikel 6:174 BW wijst in beginsel als bezitter diegene die in de registers als eigenaar van de opstal is ingeschreven. Kort gezegd kan de eigenaar van de woning in beginsel aansprakelijk worden gesteld  voor de schade veroorzaakt door een gebrek aan de woning, ook al heeft de eigenaar geen schuld en kan de eigenaar geen verwijten worden gemaakt.

Het zou dus geen probleem moeten zijn om de schade bij (de verzekeraar van) de buren vergoed te krijgen. In de praktijk komt het echter veelvuldig voor dat verzekeraars de schade van de hand wijzen, zeker naarmate de schadeclaim hoger wordt. In sommige gevallen loont het om niet bij de eerste afwijzing al bij de pakken neer te zitten.

Een recent voorbeeld uit onze praktijk:

Cliënte is sinds enkele jaren trotse eigenaar van een mooie woning. Op een dag constateert zij scheuren in de voorgevel en de tussenmuren van de woning. De schade heeft cliënte gemeld bij de eigen opstalverzekeraar. Naar aanleiding van de melding heeft de opstalverzekeraar een expert naar de woning gestuurd om de oorzaak van de scheurvorming te onderzoeken.

In de kruipruimte is vervolgens een natte muur ontdekt. Nader onderzoek wijst uit dat een afvoerbuis afkomstig uit de woning van de buren al enkele jaren lekt. Door deze lekkage is de woning van cliënte verzakt, waardoor de scheuren zijn ontstaan. De eigen opstalverzekeraar vergoedt de schade niet, omdat in de polisvoorwaarden schade veroorzaakt door een ander is uitgesloten. Cliënte heeft toen de buren aangesproken voor de door cliënte geleden schade. De buren hebben de schade vervolgens gemeld bij hun verzekeraar. De verzekeraar heeft de schade van de buren vergoed, maar de vergoeding van de schade van cliënte afgewezen.

Cliënte heeft daarna Advocatenkantoor Phea verzocht om haar in deze zaak bij te staan. In de brief gericht aan de verzekeraar van de buren va cliënte is onder meer een beroep gedaan op de risicoaansprakelijkheid van artikel 6:174 BW. Daarnaast is gemotiveerd waarom op grond van de polisvoorwaarden de verzekeraar dekking behoort te bieden. Tot slot is een termijn van veertien dagen gegund om tot betaling van de schade over te gaan, bij gebreke waarvan een gerechtelijke procedure aanhangig zal worden gemaakt en bovendien aanspraak zal worden gemaakt op de buitengerechtelijke incassokosten.

Binnen tien dagen na verzending van de brief heeft de verzekeraar van de buren gereageerd. De schade van cliënte wordt onmiddellijk betaald. Daarmee is de kous af zonder dat een gang naar de rechter noodzakelijk werd. Advocatenkantoor Phea streeft altijd naar de best mogelijke oplossing voor cliënten en vaak is een oplossing in der minne te prefereren boven een gang naar de rechter.

Er bestaan natuurlijk uitzonderingen op artikel 6:174 BW. Zo geldt er een afwijkende regeling wanneer de opstal wordt gebruikt in de uitoefening van een bedrijf. Afwijkende regelingen gelden ook indien we te maken hebben met erfpacht en vruchtgebruik.

Blijf dus niet zitten met de gebakken peren

Advocatenkantoor Phea wijst u op uw rechten en geeft u advies. Waar nodig kan een gerechtelijke procedure aanhangig worden gemaakt. Heeft u een rechtsbijstandverzekering die voor het betreffende risico dekking verleent? Uw rechtsbijstandsverzekeraar betaalt dan uw advocaatkosten. Met uw toestemming nemen wij desgewenst contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar om de dekking of uitbesteding te regelen.

Hebt u vragen over aansprakelijkheid en/of over het verzekeringsrecht? Hebt u een discussie met uw verzekeraar over de dekking? Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op. Vraag hierbij om een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarbij een advocaat oordeelt of uw zaak kans van slagen heeft.
Geplaatst: 8 april 2016

Vrije advocaatkeuze verder verruimd, ook bij bezwaar

Het Europese Hof van Justitie heeft in twee uitspraken op 7 april 2016 het recht op vrije advocaatkeuze verder verruimd. Advocatenkantoor Phea heeft al eerder geschreven over de vrije advocaatkeuze. Met deze nieuwe uitspraken is duidelijk geworden dat verzekerden in ontslagprocedures bij het UWV en in fases van bezwaar voor een bestuursorgaan  op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar een externe advocaat mogen inschakelen indien de zaak valt onder de dekking van de rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzekeraar is dan gehouden om de advocaatkosten te vergoeden.

(Lees meer..)


Tags: , ,

Geplaatst: 15 februari 2016

Mobiele abonnementskosten terug naar de consument!

 

Mobiele abonnementskosten voor een ‘gratis’ mobiele telefoon terug naar de consument. Een mobiele telefoon, wie heeft er tegenwoordig geen. De kans is groot dat u als consument in het verleden een 1- of 2-jarig telefoonabonnement hebt afgesloten bij Tele2, KPN, Vodafone, T-Mobile of Telfort in combinatie met een zogenaamd ‘gratis toestel of smartphone’. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 13 juni 2014 reeds bepaald dat een dergelijke overeenkomst, ‘telefoonabonnement inclusief toestel’, moet worden aangemerkt als een koop op afbetaling in de zin van artikel 7A:1576 e.v. Burgerlijk Wetboek, en tevens als een kredietovereenkomst in de zin van artikel 7:57 lid 1 sub c BW. Nu heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 12 februari 2016 concreet aangegeven wat de gevolgen zijn voor consumenten, wat in feite erop neerkomt dat u een (groot) gedeelte van de betaalde abonnementsgelden kunt terugkrijgen van de telecomprovider.

(Lees meer..)


Tags: , , ,

Geplaatst: 18 juli 2015

Consumentenrecht: recht op kosteloze reparatie of vervanging?

Iedereen maakt het in zijn/haar leven wel eens mee. Gedoe met een product dat je bij een bedrijf hebt gekocht. U hebt een product gekocht, maar het product werkt niet naar behoren of het product is binnen een korte tijd kapot gegaan. Het bedrijf kan verschillende argumenten naar voren brengen waarom u geen recht heeft op reparatie of een vervangend product. Het bedrijf kan u zelfs laten betalen voor de reparatie. Wat zijn uw rechten als consument?

(Lees meer..)
Geplaatst: 7 mei 2014

De VOF en de huurovereenkomst

Een uitgetreden vennoot blijft in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de huurpenningen, ook voor de huurpenningen die na zijn uittreden opeisbaar zijn geworden. Dit betekent niet dat de (uitgetreden) vennoot niets kan doen om aan deze aansprakelijkheid te ontkomen. Hieronder zal ik een aantal mogelijkheden uiteenzetten.

(Lees meer..)


Tags: , ,

Geplaatst: 18 april 2014

Huurprijsverlaging of huurprijsverhoging bij bedrijfsruimtes

Stel dat u als huurder of verhuurder vindt dat de afgesproken huurprijs te hoog of te laag, dan kunt u natuurlijk ten eerste met uw huurder of verhuurder hierover in onderhandeling treden om een huurprijsverhoging of een huurprijsverlaging te bewerkstelligen. Indien partijen onderling tot een gewenste huurprijs kunnen komen, kan dit tot een aanpassing van de huurprijs in de huurovereenkomst leiden.  Stel dat partijen er echter onderling niet uitkomen: verhuurder gaat niet akkoord met een huurprijsverlaging of huurder gaat niet akkoord met een huurprijsverhoging. Dan kunt u of kan een door u ingeschakelde huurrecht advocaat de rechter om een huurprijswijziging vragen. Wanneer kan huurprijswijziging bij de rechter worden gevorderd en hoe gaat dit in zijn werk?

(Lees meer..)


Tags: , , , ,

Geplaatst: 1 april 2014

Uitleg van polisvoorwaarden: hoe werkt het?

De polisvoorwaarden bij een verzekering: iedereen weet wat daarmee wordt bedoeld, maar de meeste mensen weten niet hoe een beding in de polisvoorwaarden moet worden uitgelegd. Wanneer een schadegebeurtenis plaatsvindt, komt het (regelmatig) voor dat de verzekeraar verwijst naar haar polisvoorwaarden om hiermee de uitkering van verzekeringsgelden af te wijzen.  Hebben verzekerden, die vaak jarenlang keurig netjes op tijd hun verzekeringspremies hebben voldaan, dan pech gehad? Het antwoord is: nee, lang niet altijd.

(Lees meer..)


Tags: ,

Geplaatst: 16 maart 2014

Verzekering online afsluiten. Zo gepiept toch?

Steeds meer verzekeringsovereenkomsten worden tegenwoordig via internet afgesloten. U vult online een aanvraagformulier in, vinkt het hokje aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en binnen enkele minuten ontvangt u al een bevestigingsmail in uw mailbox. Lekker snel en makkelijk. U voelt zich helemaal verzekerd en veilig, want u bent (weer) helemaal verzekerd voor de desbetreffende schade. Heeft u de kleine lettertjes in de algemene voorwaarden echter wel gelezen….? (Lees meer..)


Tags: , ,

Geplaatst: 15 februari 2014

Aansprakelijkheid: de tussenpersoon gaat er niet altijd tussenuit

De kans is groot dat u weleens een overeenkomst via een tussenpersoon heeft afgesloten. Denkt u hierbij aan het afsluiten van een verzekering via een assurantiekantoor of verzekeringstak bij een bank. Wellicht heeft u weleens geld belegd via een financieel tussenpersoon. Door toedoen of nalaten van de tussenpersoon kunt u als klant schade lijden. Is de tussenpersoon dan aansprakelijk voor de schade?

(Lees meer..)


Tags: , , ,