Advocaat Verzekeringsrecht - Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Advocaat Verzekeringsrecht

Advocaat verzekeringsrecht

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wanneer er schade is, is het fijn om hiertegen verzekerd te zijn. U meldt de schade bij de verzekeraar, waarna de schade vaak netjes wordt vergoed. Er kunnen zich ook situaties voordoen waarbij discussie ontstaat met de verzekeraar over bijvoorbeeld de vraag of een schadegeval gedekt is en/of voor hoeveel. Op dat moment krijgt u te maken met het verzekeringsrecht.

Hoe kan een advocaat verzekeringsrecht u helpen?

Een advocaat verzekeringsrecht kan uw belangen behartigen in een conflict tussen u en uw verzekering. Zo kan een verzekeraar zich op het standpunt stellen dat u bij het aangaan van de verzekering niet alle relevante feiten en omstandigheden hebt vermeld en op grond hiervan de dekking weigeren. Dit wordt door de verzekeraar ‘schending van de mededelingsplicht’ genoemd.

Erger wordt het wanneer de verzekeraar u beticht van opzettelijke misleiding, oftewel verzekeringsfraude. Niet elke weigering van de verzekeraar of beschuldiging van fraude is echter terecht.

Heeft u een (dreigend) geschil met uw verzekeraar? Advocatenkantoor Phea heeft ruime ervaring op het gebied van het verzekeringsrecht en kan uitkomst bieden. Advocatenkantoor Phea staat in verzekeringsrechtzaken enkel verzekerden bij. Mr. T.W. Phea, oprichter van Advocatenkantoor Phea, is een gespecialiseerde advocaat verzekeringsrecht die de specialisatieopleiding Verzekeringsrecht heeft gevolgd bij de Academie voor de Rechtspraktijk. Mr. T.W. Phea is cum laude (met lof) geslaagd voor deze specialisatieopleiding. In 2019 en 2020 heeft mr. T.W. Phea zelfs nog een tweede specialisatieopleiding Verzekeringsrecht bij de Universiteit van Amsterdam, samen met mr. Y.Y. Au Yeung. Beide advocaten voeren de beschermde titel ‘Certified Insurance Lawyer’.

Wij kunnen u op het gebied van het verzekeringsrecht voorzien van advies, de verzekeraar voor u aanschrijven en, indien nodig, opdracht geven voor een eigen deskundigenrapport en een gerechtelijke procedure aanhangig maken of u daarin bijstaan. Neem vrijblijvend contact met ons op, waarbij een advocaat kan beoordelen of uw zaak kans van slagen heeft.

Welke type zaken behandelt een verzekeringsadvocaat?

Een advocaat verzekeringsrecht kan veel verschillende soorten zaken behandelen op het gebied van het verzekeringsrecht. Hieronder staan een aantal voorbeelden van zaken waarin wij uw belangen kunnen behartigen:

De verzekerde wordt gemeld bij stichting CIS

De verzekeraar stelt dat sprake is van verzekeringsfraude en registreert de persoonsgegevens van de verzekerde extern bij de stichting CIS te Zeist, terwijl geen sprake is van opzettelijke misleiding van de verzekeraar.

Verzekerde wordt gemeld bij het CBV

Aanvullend doet de verzekeraar ook een melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV), ook wel Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars genoemd, waardoor de verzekerde belemmerd wordt bij het vinden van een baan in de financiële sector.

De verzekeraar weigert een uitkering

De verzekeraar weigert uit te keren en doet bijvoorbeeld een beroep op schending van de mededelingsplicht, schending van de informatieplicht, verzwijging strafrechtelijk verleden of zegt dat sprake is van een te late melding, opzettelijke misleiding etc.

Rechtsbijstandsverzekeraar weigert medewerking bij het kiezen van een advocaat

Voor juridische kosten heeft de verzekerde een rechtsbijstandverzekering afgesloten en de verzekerde wilt bij een conflict bijgestaan worden door een zelf gekozen advocaat. De verzekerde heeft immers recht op vrije advocaatkeuze. De rechtsbijstandsverzekeraar weigert echter hier medewerking te verlenen door bijvoorbeeld te stellen dat de zaak geen kans van slagen heeft. De verzekerde kan zijn/haar zaak laten nakijken door een advocaat die als scheidsrechter optreedt en een advies schrijft. De rechtsbijstandsverzekeraar moet hiervoor betalen.

Brandverzekeraar werkt niet mee na brandschade

Nadat er brandschade is opgetreden, neemt de brandverzekeraar na geruime tijd en diverse onderzoeken geen standpunt in over de dekking of weigert tot dekking over te gaan door bijvoorbeeld een beroep te doen op een garantieclausule.

Claim arbeidsongeschiktheid wordt afgekeurd

De verzekerde heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten en raakt onverhoopt arbeidsongeschikt. De verzekerde dient een claim in bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar, waarna die arbeidsongeschiktheidsverzekeraar na diverse onderzoeken stelt dat het gaat om een ziekte of kwaal uit het verleden die niet is vermeld op het aanvraagformulier. De verzekeraar stelt dan bij bekendheid destijds geen verzekering afgesloten te hebben.

Geen dekking van de aansprakelijkheidsverzekeraar

De verzekerde wordt aansprakelijk gesteld door een derde en dient een claim in bij zijn/haar aansprakelijkheidsverzekeraar voor particulieren of bedrijven. De aansprakelijkheidsverzekeraar stelt echter dat er geen dekking is.

Opstalverzekeraar weigert uitkering bij schade

De verzekerde heeft zijn/haar woonhuis verzekerd met een opstalverzekering en de opstalverzekeraar weigert (volledige) uitkering bij een schade. De opstalverzekeraar stelt dat sprake is van risicoverzwaring, zoals een gewijzigde bestemming, langdurige vakantie, leegstand etc. De verzekerde heeft dit niet gemeld en volgens de opstalverzekeraar zou de opstalverzekering volgens de verzekeraar niet zijn voortgezet.

Autoverzekeraar weigert uitkering bij schade

De verzekerde heeft een autoverzekering afgesloten en lijdt schade als gevolg van bijvoorbeeld diefstal (gedeeltelijk of geheel) of vandalisme. De autoverzekeraar laat technisch onderzoek verrichten of stelt een toedrachtsonderzoek in. Op basis van één of meer rapporten wordt door de autoverzekeraar gezegd dat de feiten anders liggen dan wat verzekerde had aangegeven waardoor dekking komt te vervallen.

Rechtsbijstandsverzekeraar weigert medewerking bij het kiezen van een zelfgekozen advocaat

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten en u wilt als verzekerde bij een conflict en/of gerechtelijke procedure bijgestaan worden door een zelfgekozen advocaat, dan is dat uw recht. De verzekerde heeft immers recht op vrije advocaatkeuze. De rechtsbijstandsverzekeraar weigert echter hier medewerking te verlenen door bijvoorbeeld te stellen dat de zaak geen kans van slagen heeft of dat een andere strategie gevolgd moet worden. De verzekerde kan zijn/haar zaak laten nakijken door een advocaat die als scheidsrechter optreedt en een advies schrijft. De rechtsbijstandsverzekeraar moet hiervoor betalen.

Rechtsbijstandverzekering en second opinion

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Wist u dat u bij een rechtsbijstandverzekering recht heeft om uw eigen advocaat te kiezen bij een gerechtelijke of administratiefrechtelijke procedure? Dit wordt de vrije advocaatkeuze genoemd. Uw verzekeraar betaalt dan uw advocaatkosten en vaak ook de bijkomende kosten (griffierecht en deurwaarder).
Als u en uw rechtsbijstandsverzekeraar van mening verschillen over de behandeling van uw zaak, dan kunt u een Second Opinion aanvragen. Advocatenkantoor Phea stelt regelmatig Second Opinions op en oordeelt daarbij of uw zaak een redelijke kans van slagen heeft. Advocatenkantoor Phea neemt uw zaak door en schrijft een advies wat voor beide partijen bindend is. Op grond van de wet en de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandverzekering heeft u recht op een Second Opinion (ook wel genoemd: bindend advies of geschillenregeling) waarbij uw rechtsbijstandsverzekeraar de kosten moet vergoeden.

Schakel een advocaat verzekeringsrecht in!

Advocatenkantoor Phea heeft ruime ervaring met het verzekeringsrecht en rechtsbijstandverzekeringen. Heeft u vragen over een verzekeringskwestie? Heeft u een geschil met uw verzekeraar waar u niet uitkomt? Advocatenkantoor Phea kan uitkomst bieden. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Kennisbank verzekeringsrecht

In onze kennisbank vindt u verschillende artikelen waarin wij complexe problemen in klare taal behandelen. Hieronder enkele artikelen uit onze categorie ‘verzekeringsrecht’.

8 gevolgen van verzekeringsfraude

Wanneer een verzekerde een schadeclaim indient bij de verzekeraar, kan de verzekeraar een onderzoek instellen naar de claim. Er wordt […]

Lees meer

Dekking verzekering opgeschort: wat te doen bij een schorsing door premieachterstand?

Is de dekking van uw verzekering opgeschort, bijvoorbeeld door een premieachterstand? De verzekeraar kan de verzekering onder voorwaarden schorsen, als […]

Lees meer

Auto gestolen en verzekering betaalt niet: wat nu!?

Uw auto is gestolen en de verzekering betaalt niet: wat kunt u doen? Jaarlijks worden meer dan tienduizend personenauto’s gestolen, […]

Lees meer

Op zoek naar juridische hulp op het gebied van verzekeringsrecht? Neem contact op! Direct contact