Extern Verwijzingsregister Archieven | Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Geplaatst: 28 augustus 2018

Beticht van verzekeringsfraude? Op de zwarte lijst geplaatst, wat nu?

Wanneer de verzekeraar u als verzekerde beschuldigt van verzekeringsfraude, heeft dat hele vervelende gevolgen. Eén van die gevolgen is dat uw personalia in het Extern Verwijzingsregister van de stichting CIS (afgekort: EVR) worden geplaatst. Dit noemt men ook wel de zwarte lijst van de verzekeraars. De verzekeraar wilt met een externe registratie andere verzekeraars ‘waarschuwen’. Als u in het EVR staat geregistreerd, kan u bijna nergens meer een (schade)verzekering afsluiten. En als het wel lukt om een verzekering af te sluiten, betaalt u torenhoge verzekeringspremies terwijl de voorwaarden slechter zijn. De vraag is dan of dat allemaal wel mag en welke voorwaarden er gelden voor registratie van personalia in het EVR van de stichting CIS. De verzekeraar moet aan zeer strenge eisen voldoen. Wanneer niet voldaan wordt aan de eisen, moet de CIS-registratie verwijderd worden. Wat die eisen zijn, leg ik hieronder uit.

 

Wat is verzekeringsfraude eigenlijk?

Eerst beginnen we met de definitie van verzekeringsfraude. De definitie lijkt weliswaar eenvoudig, maar is het niet. De definitie van verzekeringsfraude is: ‘het opzettelijk misleiden van de verzekeraar met als doel om een verzekeringsuitkering te verkrijgen, waarop anders geen recht bestond’. Ik noem vier voorbeelden van verzekeringsfraude:

We zien al dat ‘opzet’ een belangrijk bestanddeel is bij verzekeringsfraude. Verzekeringsfraude wordt ook wel ‘opzettelijke misleiding’ genoemd. Misleiding zonder opzet is geen verzekeringsfraude.

In dit artikel ga ik in op de externe registratie van personalia in het EVR van de stichting CIS. Vaak wordt zo’n registratie een CIS-registratie genoemd. Er zijn echter ook andere gevolgen, wanneer de verzekeraar u beschuldigt van verzekeringsfraude.

Zie ook: Stichting CIS: de registraties uitgelegd

 

Voorwaarden voor registratie in het EVR van de stichting CIS

Dan komen we bij de voorwaarden voor registratie in het EVR van de stichting CIS. Rechters stellen keer op keer vast dat de verzekeraar voor registratie van personalia in het EVR aan zeer strenge eisen moet voldoen. Het is logisch dat er zeer strenge eisen gelden. Het is ook niet niks om iemand op een zwarte lijst te zetten. De strenge eisen staan onder andere in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Hieronder leg ik de eisen uit.

Er moet bovenal sprake zijn van vaststaande verzekeringsfraude. Een vermoeden van verzekeringsfraude is niet genoeg om in het EVR van de stichting CIS opgenomen te worden. Er moet sprake zijn van opzettelijke benadeling van de verzekeraar door de verzekerde om een uitkering te krijgen, waar hij anders geen recht op zou hebben.

De verzekeraar moet dus goed onderzoek doen naar de feiten of er inderdaad sprake is van bedrog en daarbij goed luisteren naar het verhaal van de verzekerde. Het kan namelijk ook gaan om een onhandigheid van de verzekerde of de verzekerde heeft per ongeluk het schadeformulier verkeerd ingevuld. Ook gebeurt regelmatig dat de verzekerde de termen niet begrijpt en iets zegt wat hij niet bedoelt. De verzekeraar moet dus bewijzen dat er sprake is van opzet tot misleiding van de verzekeraar. Het moet niet gaan om een misverstand dan wel vergissing.

"Een vermoeden van verzekeringsfraude is niet genoeg om in het EVR van de stichting CIS opgenomen te worden."

Wat heeft de rechter hierover gezegd in het verleden? Ik haal een voorbeeld aan uit een arrest van het gerechtshof. Het ging hierbij om een claim bij de ziektekostenverzekeraar. De verzekerde heeft een rekening van 800 dollars bij zijn verzekeraar ingestuurd. Hij geeft de uitleg dat hij in het buitenland voor malaria was behandeld. De verzekeraar doet navraag bij de arts en de arts zegt dat er slechts een bedrag van 50 dollars is betaald voor de behandeling. De verzekeraar heeft om die reden uitkering van het verzekeringsgeld geweigerd (het volledige bedrag van 800 dollars) en de personalia van de verzekerde opgenomen in het EVR van de stichting CIS. De verzekerde vecht dit aan bij de rechter. Hoewel het gerechtshof het bedrag hoog vindt, oordeelt het gerechtshof dat van vaststaande verzekeringsfraude geen sprake is. De arts heeft immers de volledige inzage in de administratie van het ziekenhuis geweigerd. Nader onderzoek naar de hoogte van de claim is hierdoor niet gedaan. Bovendien heeft de verzekeraar geen nader onderzoek ingesteld naar de door verzekerde overlegde kwitantie van de behandeling. De verzekeraar heeft dus volgens het gerechtshof niet voldoende aangetoond dat sprake is van verzekeringsfraude. De registratie in het EVR van de stichting CIS was dus onterecht. De verzekeraar moest van de rechter de EVR registratie verwijderen.

Helaas komt Advocatenkantoor Phea maar al te vaak gevallen tegen waar de verzekerde ten onrechte wordt beticht van verzekeringsfraude, terwijl daar geen sprake van is. Wanneer geen sprake is van verzekeringsfraude, moet de EVR / CIS registratie verwijderd worden.

 

Proportionaliteitsvereiste; duur van de registratie

Maar ook als de verzekeraar wel heeft aangetoond dat aan de voorwaarden voor registratie in het EVR voldaan is, moet de verzekeraar het proportionaliteitsbeginsel in acht nemen. Dat wil zeggen dat de verzekeraar het belang van de registratie moet afwegen tegen de nadelige gevolgen voor de verzekerde. Het blijft dus mogelijk dat de gevolgen van een registratie voor de verzekerde zo ernstig zijn, dat die registratie niet mag plaatsvinden.

Ook is mogelijk dat de duur van de registratie beperkt moet blijven, vanwege die (ernstige) gevolgen voor de verzekerde. De maximale duur van registratie in het EVR bij de stichting CIS in het geval van vaststaande verzekeringsfraude is acht jaar.

Advocatenkantoor Phea ziet vaak in de praktijk gebeuren dat verzekeraars het proportionaliteitsbeginsel niet (goed) toepassen. Met een ‘standaardzin’ zegt de verzekeraar dat gekeken is naar de gevolgen voor de verzekerde en dat er toch geregistreerd wordt. Een onderbouwing ontbreekt, zodat ook niet valt te controleren dat daadwerkelijk gekeken is naar de gevolgen voor de verzekerde.

 

Onterechte registratie in het EVR aanvechten met Advocatenkantoor Phea

De conclusie is dat van verzekeringsfraude alleen sprake kan zijn als de feiten ondubbelzinnig op verzekeringsfraude wijzen, terwijl geen andere uitleg mogelijk is. Van verzekeringsfraude is geen sprake in geval van een op het eerste gezicht onwaarschijnlijke verhaal van de verzekerde dat bij nadere bestudering wel waar kan zijn. Een vermoeden van verzekeringsfraude is onvoldoende voor een registratie in het EVR van de stichting CIS. Toch komt het regelmatig voor dat de persoonsgegevens van de verzekerde in het EVR worden opgenomen zonder dat van vaststaande verzekeringsfraude sprake is. In dit geval doet u er verstandig aan een gespecialiseerde verzekeringsadvocaat in te schakelen en de registratie in het EVR van de stichting CIS aan te vechten. Advocatenkantoor Phea heeft ruime ervaring in zulke zaken en heeft vele onterechte registraties namens de verzekerde aangevochten en verwijderd gekregen.

Bent u onterecht geregistreerd in het EVR van de stichting CIS? Wilt u een EVR registratie verwijderd hebben? Advocatenkantoor Phea is gespecialiseerd in het verzekeringsrecht en kan de mogelijkheden met u bespreken in een vrijblijvend gesprek. Waar nodig wordt namens u een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering die dekking verleent? Uw rechtsbijstandsverzekeraar betaalt dan uw advocaatkosten bij een procedure. Met uw toestemming nemen wij contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar om de dekking te regelen.


Tags: , , , ,

Geplaatst: 19 augustus 2018

Stichting CIS: de registraties uitgelegd

Waarschijnlijk had u nog nooit van de Stichting CIS uit Zeist gehoord, totdat een verzekeraar (vast)stelde dat er sprake is van verzekeringsfraude. Op dat moment registreert de stichting (persoons)gegevens in haar databank, het Extern Verwijzingsregister (EVR).

De Stichting CIS houdt meer bij dan alleen fraudegevallen. De stichting valt het best te vergelijken met het BKR. Ook daar kan een vermelding afhankelijk van het type verschillende gevolgen hebben.

We zetten voor u op een rij wat de Stichting CIS doet, welke gegevens de stichting registreert en welke gevolgen dat voor u kan hebben. Ontdek wat een EVR-registratie kan betekenen en of er inderdaad sprake is van een zwarte lijst.

Zie ook: Beticht van verzekeringsfraude? Op de zwarte lijst geplaatst, wat nu?

 

Wat doet de Stichting CIS?

De Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) is een organisaties van en vóór verzekeraars en hun gevolmachtigden. De stichting houdt gegevens bij van personen en bedrijven, zodat verzekeraars risico’s beter kunnen inschatten. Een vermelding bij het CIS gaat dus over aanwezigheid in de databanken bij deze stichting. Eenmaal geregistreerd kan dat verschillende gevolgen hebben, afhankelijk van het type melding.

 

Wat houdt een vermelding bij Stichting CIS in?

De databanken van de stichting bevatten gegevens van 13 miljoen personen en bedrijven uit Nederland. De kans is daarmee groot dat ook u geregistreerd staat. Gezien de verschillende type mogelijke meldingen hoeft dat geen (grote) negatieve gevolgen te hebben. U kunt te maken krijgen met de volgende vermeldingen bij de CIS Stichting:

 

Claimmeldingen (CM)

De meeste vermeldingen bij de stichting gaan om een claimmelding, afgekort tot CM. Het zijn schademeldingen, die ontstaan als u een schadeclaim indient bij uw verzekeraar. Er is sprake van een ‘ongekleurde’ melding, omdat het slechts registreert dat u een claim heeft gedaan.

Stel dat u op vakantie gaat en uw portemonnee gestolen wordt. U dient op 1 augustus een claim in bij uw reisverzekering, om de paar honderd euro die daarin zat te laten vergoeden. Van de claim van 350 euro die u indient wordt 250 euro toegekend. De Stichting CIS neemt in de systemen op dat u op 1 augustus een claim heeft ingediend en dat van de gevraagde 350 euro uiteindelijk 250 euro is uitbetaald.

Het is een feitelijke melding, zonder nadelige gevolgen voor u als verzekerde. De vermelding bij de Stichting CIS heeft op die manier niet of nauwelijks gevolgen. Houd er wel rekening mee dat u de melding dient op te geven als een verzekeraar daar om vraagt. En indien u veel van dergelijke meldingen heeft kan een verzekeraar toch besluiten om u te weigeren. Wilt u iets aan dit type melding doen? Dat kan alleen als die feitelijk onjuist blijkt.

 

Waarborgfondsmelding onverzekerden

Raakt u met een motorvoertuig betrokken bij een schade en bent u op dat moment niet verzekerd? Dan krijgt u te maken met een waarborgfondsmelding onverzekerden bij de Stichting CIS. De stichting registreert de gegevens van de kentekenhouder, bezitter of bestuurder van het voertuig.

 

Ontzegging van de rijbevoegdheid

Is u de rijbevoegdheid ontzegd? Daarvan wordt dit type melding gemaakt in de databanken van de Stichting CIS. Dit gebeurt als de politierechter u een ontzegging van de rijbevoegdheid oplegt, bijvoorbeeld vanwege het gebruik van te veel alcohol in het verkeer. Uiteraard kan dit type Stichting CIS-vermelding ook door andere oorzaken ontstaan.

 

Vertrouwelijke Mededelingen (VM)

Verzekeraars kunnen een vertrouwelijke mededeling (VM) in de databanken opnemen. Dit is een waardeoordeel over een persoon of een schadeclaim. Verzekeraars kunnen daar in twee verschillende situaties voor kiezen:

 

Extern Verwijzingsregister (EVR)

Tenslotte kunt u bij de Stichting CIS te maken krijgen met een registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR). Dat doet een verzekeraar alleen als die van mening is dat u verzekeringsfraude pleegt of u daar een poging toe doet.

Stelt een verzekeraar vast dat u bij de aanvraag van een verzekering niet eerlijk bent over uw schadeverleden en/of het strafrechtelijk verleden? Ook in dat geval kunt u te maken krijgen met een EVR-registratie.

We krijgen als advocatenkantoor regelmatig te maken met onterechte EVR-registraties. Verzekeraars stelen dat er sprake is van (poging tot) verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding, terwijl daar geen sprake van is. Het gevolg is een onterechte EVR-registratie, die grote gevolgen kan hebben. Een vermoeden van verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding is namelijk niet genoeg voor een dergelijke vermelding. Wij kunnen u helpen de onterechte vermelding ongedaan te maken, zodat u daar geen last meer van zal hebben.

Tip: benieuwd of u geregistreerd staat bij de Stichting CIS? Gebruik het inzageformulier om een inzageverzoek te doen. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, Europese privacy-richtlijn) heeft u het recht te weten welke gegevens de Stichting CIS in haar databanken over u verwerkt.

 

Wat zijn de gevolgen van een CIS-vermelding?

Een Stichting CIS-vermelding kan verschillende gevolgen hebben. Dat kunnen grote gevolgen zijn tijdens de aanvraag van een nieuwe verzekering, net als tijdens een schade-afwikkeling. We zetten de gevolgen van twee zwaarwegende type vermeldingen voor u onder elkaar:

 

Vertrouwelijke mededelingen

Is er sprake van een vertrouwelijke mededeling door de verzekeraar? De gevolgen daarvan hangen af van de oorzaak die daar aanleiding toe gaf. Beëindigt een verzekeraar uw verzekering vanwege een bovengemiddeld aantal schadeclaims? De kans is dan klein dat andere verzekeraars u zonder problemen zullen accepteren, als u een nieuwe polis aanvraagt.

Registreert uw verzekeraar een beëindiging omdat u de contractuele verplichtingen niet bent nagekomen? Als het bijvoorbeeld gaat om het niet betalen van de premie zullen andere verzekeraars extra terughoudend zijn. Het gevolg kan zijn dat u zich alleen tegen een hogere premie en met minder gunstige voorwaarden opnieuw kunt verzekeren. Dat kan grote financiële gevolgen hebben.

 

EVR-registratie

Krijgt u te maken met een EVR-registratie bij de Stichting CIS? De verzekeraar stelt daarmee dat er sprake is van verzekeringsfraude of een poging daartoe. Dat betekent in de praktijk dat u zich praktisch nergens meer kunt verzekeren.

Let op: verzekeraars kunnen zowel personen als bedrijven registreren bij de Stichting CIS.

Zodra u een EVR-registratie heeft in de CIS databanken kunt u alleen nog terecht bij de Vereende Verzekeringen, voorheen bekend als Rialto Verzekeringen en daarvoor als Terminus. Het is een specialist in probleemverzekeringen.

U betaalt een veel hogere premie dan gebruikelijk en de voorwaarden zullen minder gunstig zijn. Bovendien kunt u bij de Vereende geen bootverzekering of ziekteverzuimverzekering afsluiten. U heeft de keuze uit een beperkt productaanbod. Helaas kunt u met een EVR-registratie over het algemeen nergens anders terecht.

Een vermelding bij de Stichting CIS kan dus grote gevolgen hebben, afhankelijk van het type melding dat uw verzekeraar maakt. Wij kunnen u als advocatenkantoor helpen om vast te stellen of de vermelding terecht is. Vindt u die onterecht? We kunnen u helpen een EVR-registratie te verwijderen of u adviseren over andere meldingen waar u mee te maken heeft.

Tip: heeft u een rechtsbijstandsverzekering met dekking voor dergelijke zaken? Uw verzekeraar betaalt onder voorwaarden onze advocaatkosten. Met uw toestemming nemen we contact op met uw verzekeraar, om de dekking in orde te maken.

Heeft u vragen over de CIS-vermelding of bent u benieuwd naar de mogelijkheden om daar iets aan te doen? Neem vrijblijvend contact met ons op, dan vertellen we u graag meer.


Tags: , , ,