Uitleg van polisvoorwaarden: hoe werkt het? - Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Uitleg van polisvoorwaarden: hoe werkt het?

Gepubliceerd: 01/04/2014


De polisvoorwaarden bij een verzekering: iedereen weet wat daarmee wordt bedoeld, maar de meeste mensen weten niet hoe een beding in de polisvoorwaarden moet worden uitgelegd. Wanneer een schadegebeurtenis plaatsvindt, komt het (regelmatig) voor dat de verzekeraar verwijst naar haar polisvoorwaarden om hiermee de uitkering van verzekeringsgelden af te wijzen.  Hebben verzekerden, die vaak jarenlang keurig netjes op tijd hun verzekeringspremies hebben voldaan, dan pech gehad? Het antwoord is: nee, lang niet altijd.

Partijen kunnen van mening verschillen over de uitleg van een beding in de polisvoorwaarden. In de polisvoorwaarden kan bijvoorbeeld worden bepaald dat diefstal na braak wordt gedekt. Verzekeraar en verzekerde kunnen twisten over de betekenis van ‘braak’. De verzekeraar kan zich op het standpunt stellen dat voor uitkering van de verzekeringsgelden er sprake moet zijn van braaksporen (bijvoorbeeld beschadigingen aan de deur of het raam).  De verzekerde kan zich op het standpunt stellen dat er ook sprake is van braak, indien er geen braaksporen zijn aangetroffen en dat de verzekeraar derhalve tot uitkering moet overgaan. Welke uitleg is juist? Over dit voorbeeld hieronder meer.

Verschillende uitlegmethoden

Het verzekeringsrecht – net als het contractenrecht – kent twee uitgangspunten voor wat betreft de uitleg van de polisvoorwaarden in een verzekeringsovereenkomst. Het eerste uitgangspunt is de subjectieve uitleg en het tweede uitgangspunt is de objectieve uitleg. Beide uitgangspunt zijn niet elkaars uitersten, maar worden allebei door de rechter gehanteerd. Het kan dus dat de rechter de ene keer meer de nadruk legt op de subjectieve factoren en de andere keer op de objectieve factoren.

Subjectieve factoren: de partijbedoeling

Bij de subjectieve uitleg  wordt gekeken naar de achterliggende bedoelingen van partijen (verzekerde en verzekeraar) met inachtneming van alle omstandigheden van het geval waaronder de taalkundige betekenis van de bewoordingen. Wat hebben partijen bij de verzekeringsovereenkomst beoogd en mochten zij er redelijkerwijs op vertrouwen dat de ander dit ook zo had bedoeld? Een beding wordt subjectiever uitgelegd, indien partijen over de voorwaarden hebben onderhandeld en hierdoor de partijbedoeling kenbaar is. Indien er niet over de voorwaarden is onderhandeld, wordt een beding objectiever uitgelegd.

Objectieve factoren: de grammaticale uitleg

Een verzekerde die een verzekering afsluit, ontvangt normaal gesproken de polisvoorwaarden zonder dat verzekerde hierover met de verzekeraar heeft onderhandeld.  Onder deze omstandigheid wordt een beding in de polisvoorwaarden met inachtneming van objectieve factoren uitgelegd. Met objectieve factoren wordt kortweg bedoeld dat meer gekeken dient te worden naar de tekst van de polisvoorwaarden, gelezen in het licht van de polisvoorwaarden als geheel, dan naar de achterliggende partijbedoeling.

Terug naar ons voorbeeld over braak

Het gerechtshof ’s-Gravenhage heeft in haar uitspraak van 3 november 2009 geoordeeld dat braak niet zonder meer betekent dat braaksporen zijn vereist.  Verzekerde is in casu een bedrijf en heeft bij verzekeraar een verzekering afgesloten waarin onder meer dekking wordt geboden voor ‘diefstal na braak’. Via een raam zijn derden het pand binnengekomen en vervolgens zijn er een groot aantal laptops gestolen. Vaststaat is dat het raam goed was afgesloten. De verzekeraar weigert tot uitkering over te gaan, omdat volgens haar geen braaksporen zijn aangetroffen en derhalve geen sprake is van braak in de zin van de polisvoorwaarden.

Het gerechtshof stelt voorop dat verzekerde en verzekeraar niet over de polisvoorwaarden hebben onderhandeld en legt daarom nadruk op de objectieve factoren. In de polisvoorwaarden  wordt geen nadere omschrijving van het begrip ‘braak’ gegeven. Daarom zoekt het gerechtshof aansluiting bij de betekenis van ‘braak’ in het gewone spraakgebruik. Het gerechtshof oordeelt kort gezegd dat bij het begrip ‘braak’ gaat om het stukmaken of met kracht of met veel moeite forceren van de toegang tot een pand waarbij doorgaans (maar niet noodzakelijk) braaksporen zullen ontstaan. Braaksporen is voor uitkering in dit geval dus niet vereist. Bovendien is ook niet in de polisvoorwaarden bepaald dat braaksporen vereist zijn, aldus het gerechtshof, waardoor de verzekerde niet behoefde te begrijpen dat braaksporen vereist zijn voor uitkering van verzekeringsgelden. Het gerechtshof stelt verzekerde in het gelijk.

Contra-proferentem-regel

Indien u als consument een verzekering hebt afgesloten, geldt bovendien dat onduidelijke bedingen in uw voordeel worden uitgelegd (de zogenaamde ‘contra-proferentem-regel’). Kleinere ondernemingen (bijvoorbeeld eenmanszaken en VOF’s) kunnen onder omstandigheden ook een beroep op deze regel doen.

Heeft uw verzekeraar uitkering van uw verzekeringsgeld geweigerd en bent u hier niet mee eens? Een advocaat verzekeringsrecht kan uitkomst bieden. Advocatenkantoor Phea wijst u op uw rechten en geeft u advies. Waar nodig kan een gerechtelijke procedure aanhangig worden gemaakt. Heeft u een rechtsbijstandverzekering die dekking verleent? Uw rechtsbijstandsverzekeraar betaalt dan uw advocaatkosten. Met uw toestemming nemen wij contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar om de dekking te regelen.

Advocatenkantoor Phea is ook aangesloten bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen komt u eventueel in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. U betaalt in dat geval slechts een eigen bijdrage. Advocatenkantoor Phea is bovendien aangesloten bij High Trust van de Raad voor Rechtsbijstand, waardoor u doorgaans binnen enkele dagen weet of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

Hebt u vragen over uw polisvoorwaarden en/of over het verzekeringsrecht? Hebt u een discussie met uw verzekeraar over de dekking? Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op. Vraag hierbij om een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarbij een advocaat oordeelt of uw zaak kans van slagen heeft.

 

Dit artikel is gepubliceerd in de landelijke Chinese krant Asian News


Vrijblijvend een gesprek inplannen voor uw juridisch probleem? Neem contact op! Direct contact